.

 • Ogniwa Fotowoltaiczne

  Fotoogniwa (PV) to urządzenia, które zamieniają energię słoneczną na elektryczną. Dzięki swojej budowie mają szerokie możliwości zastosowań, od małych do dużych instalacji elektrycznych.
 • Turbiny Wiatrowe

  Elektrownie wiatrowe małej mocy doskonale nadają się do zasilania własną energią elektryczną naszych domów. Montując takie elektrownie można całkowicie uniezależnić się od zakładów energetycznych.
 • Kolektory Słoneczne

  Zestawy solarne wspomagające przygotowanie ciepłej wody w ostatnich latach stały się bardzo popularne. Inwestycja w taki zestaw to dzisiaj już tylko kilka tysięcy złotych.
 • 1
 • 2
 • 3

Dotacje

Nasza firma pomaga w otrzymaniu różnego rodzaju dofinansowań i kredytów na inwestycje związane z energią ze źródeł odnawialnych.

Poniżej przedstawiamy kilka możliwości dofinansowań.

1. Dotacja NFOŚiGW
Przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska udzielane są kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Osoby fizyczne (klienci indywidualni) oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na 45 % dotacji do kredytu!

Kwoty kredytów:      do 100 % wartości przedsięwzięcia,

Okres kredytowania: od 6 miesięcy do 8 lat dla klientów indywidualnych,

                                  od 6 miesięcy do 20 lat dla wspólnot mieszkaniowych

Okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy

Spłata kredytu: odsetki i raty kapitałowe płatne w okresach miesięcznych

Zgodnie z powyższym pozostałą kwotę kredytu

(100% kredytu - 45 % dotacji= 55 %) można spłacić w miesięcznych ratach lub jednorazowo unikając odsetek kredytowych.

Więcej na ten temat: http://www.nfosigw.gov.pl/

2. Kredyt preferencyjny BOŚ z dopłatami z WFOŚiGW
Jest to kredyt ze środków Banku Ochrony Środowiska, z dopłatami do odsetek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczony na realizację przedsięwzięć z dziedziny ekologii.

Więcej informacji na ten temat: http://www.bosbank.pl/

3. Program Efektywności Energetycznej w Budynkach
„Kredyt z Klimatem”
Jest to kredyt udzielany ze środków rządowego banku niemieckiego KfW Bankengruppe w ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation), polegającego na uzyskaniu jednostek redukcji emisji CO2 poprzez inwestycje przyjazne środowisku.

O kredyt mogą ubiegać się:
· jednostki samorządu terytorialnego,
· wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe,
· mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa

Więcej informacji na ten temat: http://www.bosbank.pl/

4. Fundusz termomodernizacyjny
Celem istnienia tego funduszu jest pomoc w finansowaniu i spłacie kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych na inwestycje związane z termomodernizacją. Inwestor może uzyskać premię termomodernizacyjną, która wynosi do 25% wartości zaciągniętych kredytów.

Więcej informacji na ten temat: http://www.bosbank.pl/

5. Kredyt na urządzenia ekologiczne
Kredyt ten udzielany jest na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska.
Maksymalna kwota kredytu wynosi do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, a okres kredytowania do 8 lat.

Oprocentowanie kredytu od 1 % w skali roku!

6. Kredyt z Dobrą Energią w BOŚ
Kredyt ten jest udzielany przez Bank Ochrony Środowiska na finansowanie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

O kredyt mogą ubiegać się:
· jednostki samorządu terytorialnego,
· spółki komunalne,
· duże, średnie i małe przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na ten temat: http://www.bosbank.pl/

7. Dotacje z EkoFunduszu
EkoFundusz jest fundacją zarządzającą środkami finansowymi przeznaczonymi na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska.

Środki EkoFunduszu mają charakter bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

EkoFundusz może wspierać finansowo projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich zaawansowanie finansowe nie przekracza 60 % w dniu złożenia wniosku do EkoFunduszu.

Dotacja z EkoFunduszu dla pojedynczego projektu nie może być niższa niż 50 tys. Zł.

O dotacje mogą ubiegać się:
· przedsiębiorcy,
· samorządy,
· instytucje charytatywne i wyznaniowe,
· pozarządowe organizacje ekologiczne,
· dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych,
· placówki oświatowe, edukacyjne,
· placówki służby zdrowia,
· spółdzielnie mieszkaniowe,
· spółki wodne.

Więcej informacji na ten temat: http://www.ekofundusz.org.pl/

8. Dotacje dla rolników
Dotacji rolnikom udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

9. Dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego

W ramach Osi priorytetowej II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, a w tym szczególnie Działania II.9: Odnawialne źródła energii można uzyskać wsparcie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 85 % wydatków kwalifikowanych projektu.

O dotacje mogą ubiegać się:
· przedsiębiorcy,
· spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
· jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
· jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
· administracja rządowa,
· jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie wymienione powyżej,
· szkoły wyższe,
· jednostki naukowe,
· Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (oraz ich organy założycielskie) .

Więcej informacji na ten temat: http://www.rpo.lodzkie.pl/

10. Dotacje miast i gmin
Urzędy miast i gmin niekiedy przeznaczają własne środki na dotowanie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii.